ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายผลจากการอบรมเชิงปฎิบัติการ ฯ Active Learning

5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนธงธานี นำโดย นายสุบิน แสงสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนธงธานี ครูและบุคลากรทุกท่าน รับฟังการขยายผลจากการอบรมเชิงปฎิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2565 โดยนางปิยะสุดา จอมหงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนางานวิจัย ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำและได้คิดในสิ่งที่ทำลงไป เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน โดยผู้เรียนจะมีปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนและครูด้วยการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน จากนั้นก็จะสร้างองค์ความรู้ขึ้นจากสิ่งที่ได้ลงมือทำ ผ่านการฟัง การพูดการอ่าน การเขียน การอภิปราย การสะท้อนคิดและสร้างความหมายกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ เพื่อลงมือปฏิบัติในโรงเรียนต่อไป
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,09:25   อ่าน 464 ครั้ง