ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                              โรงเรียนธงธานี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2520 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสหศึกษา 
                    สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยสภาตำบลธงธานี ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน
                    ในตำบลธงธานี ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวตามแบบแผนของกรมสามัญศึกษา 1 หลัง 
                    จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 68,000 บาท ในพื้นที่ 71 ไร่ 2 งาน เปิดเรียนปีแรกในปีการศึกษา 2520
                    มีนักเรียน 3 ระดับ คือ ชั้น ม.ศ. 1, ม.ศ. 2 และ ม.ศ. 3 มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษาแรก 
                    ทั้งสิ้น 220 คน โดยรับโอนนักเรียนมาจากโรงเรียนธวัชวัฒนา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนในตำบลธงธานี
                    ที่ล้มเลิกกิจการไปแล้ว
                             ปีการศึกษา 2529 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เขตการศึกษา 10 
                    จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี