กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดากรณ์ เคหาบาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาราพร มุขภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวรัชนีย์ จตุเทน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางชุติมา จอมสมสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0