กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรัชนีย์ จตุเทน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาราพร มุขภู
ครู คศ.3

นางชุติมา จอมสมสา
ครู คศ.3