คณะผู้บริหาร

ดร.จำรอง จันทร์ห้างหว้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมบัติ คำภาบุตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา