กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมาส เหิรเมฆ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางถนอม จันทร์หยวก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0