คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดสาคร ศิริวารินทร์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย สีกองเสน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุชา สายสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนคร
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรัตน์ ศรีสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางนพพร บูระพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเอราวัณ วรวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระญาณวิลาศ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศานา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนันทกิจจาทร
ตำแหน่ง : กรรมผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง จันทร์หยวก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิษณุพงษ์ จตุเทน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางธัชกมลภรณ์ วีระนูวณิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ประจัญพล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายภัคพล ชวีวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางลักขณา ทิพวัลย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นานสุบิน แสงสระคู
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ