กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชวนพิศ มะโนมัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายทวีวุฒิ เจริญตา
ครู คศ.3

นายบพิตร พลเยี่ยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสุระศักดิ์ วิลัยหล้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางดวงใจ ภารการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางปริญดา สายเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอุไรพร พันธ์สุภา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0