กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวชวนพิศ มะโนมัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายทวีวุฒิ เจริญตา
ครู คศ.3

นางดวงใจ ภารการ
ครู คศ.3

นางปริญดา สายเชื้อ
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุก
ครู คศ.3

นางสาวอุไรพร พันธ์สุภา
ครู คศ.2

นายฤทธิเกียรติ ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย