กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชวนพิศ มะโนมัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางปริญดา สายเชื้อ
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ ติ๊บสุก
ครู คศ.3

นายฤทธิเกียรติ ไชยรัตน์
ครูผู้ช่วย