เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชธงธานี
      ธงธานีสถาบันงามสง่า          แหล่งศึกษาวิทยามหาศาล
                                      สถาบันเด่นร่มเย็นเห็นตระการ     ปณิธานอุดมการณ์เรามั่นคง
                                     เขียวเหลืองรุ่งเรืองรองผ่อง        ดั่งโซ่ทองคล้องใจยั่งยืนยง
                                      เกียรติศักดิ์ศรีน้องพี่ทรนง          เทิดดำรง ชาติศาสน์ กษัตริย์ตรา

                                               เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำสามัคคีพัฒนา 
                                       แดนคนดี มีวินัยใฝ่ศึกษา                  ชาวประชาล้วนศรัทธาด้วยไมตรี
                                       ธงธานีสถาบันยิ่งใหญ่                       ผ่องอำไพดั่งเพชรงามลุ่มลำชี
                                      เราพี่น้องหมายผดุงมุ่งทำดี              เด่นสุขศรีคู่ร้อยเอ็ดเมืองงาม