กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริลักษณ์ เพริดพราว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวีศักดิ์ ดาระวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
ครู คศ.3

นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
ครู คศ.1

นายจักรพันธ์ บุญพิมล
ครูผู้ช่วย