กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศิริลักษณ์ เพริดพราว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทวีศักดิ์ ดาระวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวเบญญาภา สุระภักดิ์
ครู คศ.3

นายดนัยศักดิ์ เจริญเขต
ครู คศ.2

นายจักรพันธ์ บุญพิมล
ครู คศ.1

นางดวงใจ ภารการ
ครู คศ.3

นางสาวอุไรพร พันธ์สุภา
ครู คศ.3