กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเพ็ญศรี เกษสีแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย