กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายวงตะวัน กะตะโท
ครู คศ.1