กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสน่ห์ เคหาบาล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมชาย พัฒน์ชยางกูร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายประหยัด ภารการ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นายมิตร ประสาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสำรอง ทศพานนท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0