กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประหยัด ภารการ
ครู คศ.3

นางสำรอง ทศพานนท์
ครู คศ.3