กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประหยัด ภารการ
ครู คศ.3

นางสุลักษณ์ จันทร์ห้างหว้า
ครู คศ.3

นางสาวสารินี วิเศษโพธิ์ศรี
ครู คศ.2