กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสมชัย สายเชื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางปิยะสุดา จอมหงษ์
ครู คศ.3

นางประจวบ อยู่บำรุง
ครู คศ.3