กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสมชัย สายเชื้อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยาณี เหิรเมฆ
ครู คศ.3

นางปิยะสุดา จอมหงษ์
ครู คศ.3

นางประจวบ อยู่บำรุง
ครู คศ.3